2003 - 2004

Castillo Sasazuka[Shibuya-ku, Tokyo]

2004 - 2005

Yamaichi Bld.3/F[Shibuya-ku, Tokyo]

2005 - 2010

Ishibashi Bld.2/F[Shibuya-ku, Tokyo]

2010 - 2014

Humax Bld.10/F[Shibuya-ku, Tokyo]

2014 -

Roppongi Hills Mori Tower.17/F[Minato-ku, Tokyo]